Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Tim Rhianta - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Drwy gefnogi rhieni rydym yn gobeithio rhoi'r dechrau gorau posib mewn bywyd i blant. Cefnogaeth Rhianta yw unrhyw beth sy'n helpu rhieni yn eu gwaith pwysig o fagu eu plant. Gall y gefnogaeth hon fod yn wybodaeth am ddatblygiad plant, am wasanaethau lleol, derbyn cyngor a chanllawiau am wahanol agweddau ar rianta, grwpiau cefnogi a chyrsiau rhianta.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae gan Wrecsam Dim Rhianta sy'n cefnogi rhieni plant rhwng 0-18 oed. Caiff cefnogaeth ei chynnig drwy amrywiaeth o dulliau gan gynnwys cefnogaeth 1:1, cefnogaeth grwp a rhaglenni sy'n helpu rhieni i ddeall ymddygiad eu plentyn. Mae'r Tim Rhianta hefyd yn gweithio gyda gwasanaethau eraill i ddarparu rhaglenni ar y cyd neu i'w helpu i ddatblygu darparieth ar gyfer y rhieni maent yn eu cefnogi.
Nid yw pob rhiant eisiau mynychu grwp neu raglen strwythuredig a byddai'n well ganddynt gefnogaeth 1:1 a gaiff ei ddarparu naill ai yng nghartref y teulu neu mewn lle arall y mae'r rhieni yn gyfforddus ynddo.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad