Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

10 Cam i Bwysau Iach - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Yng Nghymru, mae 1 o bob 4 o blant dros bwysau neu'n ordew erbyn iddynt ddechrau yn yr ysgol. Mae plant sydd dros bwysau neu sy'n ordew ar yr oedran hwn yn fwy tebygol o fod yn ordew pan fyddant yn eu harddegau neu pan fyddant yn oedolion. Gall hyn achosi problemau iechyd fel asthma, hunan-barch isel a diabetes. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi paratoi 10 cam i helpu eich plentyn i gynnal pwysau iach erbyn iddo/iddi ddechrau yn yr ysgol. Mae'r rhain yn 10 peth cadarnhaol y gallwch eu gwneud i helpu eich plentyn i gynnal pwysau iach. Cliciwch ar y safle gwe isod.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhywun ddefnyddio'r adnodd yma

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No

Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad