Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 13 o 13 gwasanaeth

Busy Bods @ Ysgol Bodfari - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb Brecwast - O 8y.b ymlaen - Am Ddim! Mae Cylch Chwarae ar gael i blant 2 flwydd a thair mis oed hyd at blant 4 blwydd oed. Ceir awyrgylch cyfeillgar a chynnes yn cynnig gofal i blant ifanc cyn iddynt ddechrau addysg llawn amser. 11.30 - 3.10pm: £11.50 1pm - 3.10pm: £7.00 (am ddim i'r blant...

Clwb Bwthyn Bach - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Clwb Bwthyn Bach yn gyfleuster gofal plant trwy'r dydd wedi'i leoli yn Ysgol Gynradd Ysgol yr Esgob yng Nghaerwys, Sir y Fflint.

Cylch Chwarae Bwnis Borthyn - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae cylch chwarae Bwnis Borthyn yn derbyn plant o ddwy a hanner oed hyd at oed ysgol llawn amser. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y bydd eich plentyn yng ngofal ymarferydd gofal plant o'r ansawdd uchaf gyda'r holl gymwysterau diweddaraf . Mae gennym ymroddiad i'n holl blant i'w galluogi i...

Cylch Chwarae Gellifor - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bydd plant a rhieni’n chwarae ac yn dysgu efo’i gilydd mewn grwpiau chwarae. Bydd grwpiau cofrestredig yn cymryd plant o ddwy hyd at oed ysgol gorfodol, ar gyfer sesiynau bore neu brynhawn. Gallwch adael eich plentyn yng ngofal staff cymwysedig, ond bydd grwpiau chwarae’n dibynnu ar rieni sy’n...

Cylch Meithrin Henllan - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Y mae Cylch Meithrin Henllan yn sefydliad cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg gyfeillgar gyda statws elusennol a sefydlwyd oddeutu 20 mlynedd yn ôl. Yr ydym yn hyrwyddo y Gymraeg trwy greu awyryglch hamddenol a hapus gan ganolbwyntio ar “Ddysgu trwy Chwarae” mewn amgylchedd ddiogel, ysgogol a meithringar. ...

Faenol Playgroup Community Interest Company (CIC) - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal plant ac addysg gynnar o safon i blant o 2 a hanner, hyd at 4 oed. Mae gennym dîm o staff hyfforddedig, gofalgar ac ymroddgar. Rydym wedi ein cofrestru gyda AGC ac rydym hefyd wedi cofrestru ar gyfer y cynnig gofal plant ar gyfer Sir y Fflint a Chonwy, a'r cynllun hawl...

Gofal Plant Hiraddug - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal dydd llawn i blant rhwng 2-11oed

Ffrindiau Bach - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn cynnig gofal amlapio i'r plant sy'n mynychu Meithrin Ysgol y Parc. Rydym hefyd yn cynnig addysg 3 oed i blant sydd heb ddechrau Ysgol. Rydym hefyd yn darparu gofal i blant ar ôl oriau ysgol, rhwng 3pm a 5:30.

Llangollen Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Is your child 2 years plus? We offer early education and wrap-around care Monday to Friday. 8.45am until 2.45pm all at competitive prices. 8am start also available upon request. We pick up/ drop off from/to both local primary schools for nursery aged children. 3 year old funding and the child...

Meithrin Mwy - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Nôd Cylch Meithrin Mwy Twm o’r Nant yw darparu gofal sesiynol ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg o ansawdd i fechgyn a merched o 3oed hyd at oed ysgol.

St Asaph Community Playgroup - Grwp chwarae (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn gofalu am blant o 2oed - 3 mis a hyd at 4 blwydd oed nes eu bod yn mynd i ddosbarth derbyn