Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Internet Matters - Helping parents keep their children safe online - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym ni’n gorff di-elw sydd ag un nod syml sef helpu i gadw plant yn ddiogel yn y byd digidol.

Gan fod gennym ni gefnogaeth chwaraewyr pennaf diwydiant rhyngrwyd y Deyrnas Unedig ac arbenigwyr blaenllaw mewn diogelwch ar-lein plant, gallwn ni gynnig y cyngor a’r wybodaeth gorau sydd ar gael i chi am ddelio â materion e-ddiogelwch.

Rydym ni’n angerddol am gadw plant yn ddiogel ar-lein ac yma i’ch helpu chi i wneud y penderfyniadau cywir i chi a’ch teulu. P’un a ydych chi’n chwilio am wybodaeth am y tro cyntaf, neu’n hen law, mae gan ein gwefan bopeth mae arnoch chi ei angen i helpu i wneud bywyd ar-lein eich plant yn foddhaus, yn hwyl ac yn bennaf oll yn ddiogel.

Ewch i’r afael â’r pethau gallan nhw ddod ar eu traws ar y rhyngrwyd a sut i gael help os bydd arnoch chi ei angen.

Dysgwch beth i’w wneud os ydych chi’n poeni am unrhyw beth rydych chi neu’ch plentyn wedi ei weld ar-lein.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Ein nod yw addysgu rhieni am sut i gadw’ch plant yn ddiogel ar-lein. Beth bynnag eu hoedran, gallwn ni eich helpu i ddysgu mwy am beth all eich plant fod yn ei wneud ar-lein a rhoi ychydig o gyngor syml, ymarferol a hawdd i chi am y camau gallwch chi eu cymryd fel rhiant i’w cadw mor ddiogel â phosib.

Hefyd mae ystod o wefannau ac arweiniadau fideo addas i blant am gadw’n ddiogel a chael eich amddiffyn ar-lein.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un ddefnyddio ein gwefan.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Saesneg yn unig

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? No

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Mae ein gwefan ar gael 24/7.