Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Prosiectau Chwarae Dyffryn Gwenfro - Chwarae Mynediad Agored

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

   Nid yw'r gwasanaeth wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)

  Mae gan yr darparwr yma dim lleoedd gwag i blant o oedran 5 blynyddoedd a 15 blynyddoedd. Please enquire with provider for further information


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae prosiectau gwaith chwarae yn anelu at greu amgylcheddau llawn hwyl ar gyfer blant sy'n darparu cyfle I chwarae rhydd ac yn llawn antur. Mae plant yn gallu chwarae yn fwy rhydd pan fyddan nhw'n cael defnyddio adnoddau fel y mynnan nhw a datblygu eu syniadau eu hunain. Dyma pan fod ein prosiectau yn cynnwys deunyddiau rhydd fel pren, teiars, tiwbiau, cewyll, rhaffau, paent, cardboard ac unrhyw beth arall y gallwn ni gael gafael arno! Rydym ni hefyd yn rhoi offer fel llifiau a morthwylion I blant er mwyn iddyn nhw ddatblygu eu creadigrwydd wrth ddefnyddio'r eitemau yma.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae prosiectau gwaith chwarae yn cynnig tawelwch meddwl I rhieni bod oedolion sydd wedi'u hyfforddi'n bwrpasol yn gofalu am eu plant wrth iddynt chwarae yn eu cymynedau. Fodd bynnag, nid yw'r ddarpariaeth hon yn ofal plant ffurfiol ac mae plant yn cael mynd a dod o'r lleoliadau fel y mynnent. Oherwydd y gall y chwarae gynnwys baw a dwr, rydym ni'n argymell dillad cyfforddus nad ydych chi'n poeni bod eich plenty yn eu baeddu. Mae Dyffryn Gwenfro tu ol I Ysgol Gynradd Gwenfro ym Barc Caia. AR GAU OHERWYDD COVID-19


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn. Please enquire with setting for further details

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 16:00 - 18:00
Dydd Gwener 16:00 - 18:00

Opening hours are term time only. For further details on projects running during the school holidays, please contact Wrexham Play Development on: (01978) 298361

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Please enquire with setting for further details
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad