Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Rhaglen Cymunedau Maethu 2020 - 2023 (Y Rhwydwaith Maethu yng Nghymru) - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae Cymunedau Maethu’n rhaglen genedlaethol o welliannau a chymorth dan arweiniad Y Rhwydwaith Maethu yng Nghymru ac a ariannir gan Lywodraeth Cymru o 2020-2023. Wedi’i gwreiddio o fewn Cymunedau Maethu y mae yna ymagwedd o gydgynhyrchu, sy’n golygu y byddwn yn gweithio mewn partneriaeth gydradd â gofalwyr maeth, plant a phobl ifanc mewn gofal a gwasanaethau maethu i gynllunio a chyflenwi’r rhaglen. Mae Cymunedau Maethu’n cydnabod bod gan bawb yn y sector maethu gyfraniad hanfodol i’w wneud er mwyn gwella ansawdd bywyd i blant a phobl ifanc mewn gofal a’u teuluoedd maeth.
Drwy’n rhaglen waith benodedig, byddwn yn gwella profiad plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru, byddwn yn cynorthwyo gofalwyr maeth i ddarparu cartrefi parhaol, sefydlog a chanddynt ddyheadau, a byddwn yn sicrhau bod plant a phobl ifanc mewn gofal yn gallu gwneud cyfraniad cadarnhaol a gwerthfawr tuag at eu lles eu hunain.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Bydd y rhaglen Cymunedau Maethu’n gweithio â, ac yn cynorthwyo, plant a phobl ifanc mewn gofal, gofalwyr maeth, ymarferwyr gofal cymdeithasol, gwasanaethau maethu a rhanddeiliaid maethu eraill.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Mae’r rhaglen ar gael i’r gymuned faethu yng Nghymru. Gweithiwn yn uniongyrchol â phlant a phobl ifanc mewn gofal, gofalwyr maeth a gwasanaethau maethu i helpu i wneud gofal maeth y gorau un y gall fod.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes - Hyfforddiant a chymorth i ofalwyr maeth i helpu i ofalu am blant ag anableddau.
    - Gwasanaeth cynghori a chyfryngu annibynnol i ofalwyr maeth (treialwyd yn Ninas a Sir Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot) i helpu i wella sefydlogrwydd a pharhauster lleoliadau.
    - Llinell gynghori, Llinell Faethu Cymru, gwybodaeth, cymorth a chyngor cyfrinachol o ansawdd ynglŷn â phob mater maethu.

  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

Dulliau cysylltu

Cyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Dydd Llun – Dydd Gwener, 9yb – 5yp