Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaethau Chwarae Plant Cynghorau Caerdydd - Chwarae Mynediad Agored

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 30/08/2019.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 5 blynyddoedd a 14 blynyddoedd. First come first served basis

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 75 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 75 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Mae gan y Gwasanaethau Chwarae Plant ‘Gynlluniau Chwarae Mynediad Agored’ i blant 5-14 yng Nghaerdydd. Mae’r gwasanaeth bob amser yn gweithredu darpariaeth ‘Mynediad Caeedig’ i blant a phobl ifanc anabl.
Mae timau chwarae cymwys yn hwyluso ystod eang o weithgareddau yn ogystal ag annog plant i ddyfeisio rhai eu hunain. Gwneir pob ymdrech i fodloni anghenion arbennig ac unigol yr holl blant sy’n mynd.

Gallai’r gweithgareddau gynnwys:

Gemau grŵp fel:

Gemau parasiwt, creu den, gwisgo fyny, gemau bwrdd, gemau cardiau, rhedeg, jenga, charades, gemau meddwl ac ati.

Chwaraeon fel:

Tennis bwrdd, gemau pêl, hoci, sgipio, pêl-droed, batio, peli, hŵla hŵps, cyrsiau dringo, hoci rhifau, osgoi’r bêl, matiau crash a chwarae meddal.

Celf a Chrefft megis:

Darlunio, modelu sbwriel, lliwio, gludwaith, peintio, modelu clai, gemwaith, creu bathodynnau, gwneud cardiau, darlunio cartwnau, dathliadau â thema, gleiniau hamma, amlunio, peintio wynebau, celf ewinedd ac ati.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant a phobl ifanc 5-14 oed, gall plant iau fynychu yng nghwmni rhiant/oedolyn.

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un 5-14 oed ddefnyddio cynlluniau chwarae.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: yr holl flwyddyn.

Ni allwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 10:00 - 18:00
Dydd Mawrth 10:00 - 18:00
Dydd Mercher 10:00 - 18:00
Dydd Iau 10:00 - 18:00
Dydd Gwener 10:00 - 18:00

Please see website for details - htts://www.cardiff.gov.uk/childrensplay

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Saesneg yn unig.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae Gwasanaethau Chwarae Plant yn cefnogi plant gyda chymorth un i un yn ôl yr angen. Gan ddefnyddio cymorth arbenigol sy’n codi o anghenion y plentyn.
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Mae staff wedi cael hyfforddiant perthnasol (at gefnogi plant ac anghenion dysgu ychwanegol/anabledd) yn y 2 flynedd diwethaf?
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) No
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? No
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
Yes

Nid ydym yn gollwng/codi o unrhyw ysgol.

Nid ydym yn gollwng/godi o manau eraill.
 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Gweler gwefan y Gwasanaethau Chwarae Plant i gael manylion llawn ar amseroedd a lleoliadau’r holl gynlluniau a phrojectau chwarae: www.caerdydd.gov.uk/chwaraeplant