Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Barnardo’s - Gweld, Clywed, Ymateb - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydyn ni nawr yn gallu cynnig cymorth therapiwtig i deuluoedd yng Nghymru i’w helpu i oresgyn heriau sy’n cael eu gwaethygu gan Covid-19. Gallai’r rhain gynnwys profedigaeth a cholled, gorbryder, iechyd meddwl plant a phryderon ynghylch dychwelyd i’r ysgol, unigrwydd ac unigedd neu anawsterau ariannol a pherthnasoedd.

Mae’r gwasanaeth yn ymateb uniongyrchol i effeithiau’r pandemig a’i nod yw cyrraedd teuluoedd o dan y trothwy ymyrraeth statudol fel y gellir eu cefnogi cyn iddynt gyrraedd argyfwng. Gall teuluoedd gael gafael ar gefnogaeth a chwnsela ar-lein a ddarperir gan Barnardo’s Cymru, cael cyngor ar-lein ar amrywiaeth eang o bynciau fel sut i ymdopi â gorbryder a chael eu cyfeirio at wasanaethau arbenigol eraill.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae Gweld, Clywed, Ymateb Cymru yma i helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i ymdopi ag argyfwng Covid-19.

Mae’n groeso i Weithwyr proffesiynol atgyfeirio hefyd drwy’r defnyddio’r llinell ffôn neu lenwi ffurflen ymholi ar y microwefan. Mae’r microwefan yn cynnwys hefyd llawer o wybodaeth am hunangymorth a dolenni i wasanaethau lleol sy’n helpu teuluoedd gyda phroblemau sy’n ymwneud â llesiant emosiynol, profedigaeth, cam-drin domestig a phryderon ariannol.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Bydd plant, pobl ifanc a theuluoedd yn gallu atgyfeirio eu hunain ar-lein neu drwy linell gymorth dros y ffôn.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

 Hygyrchedd yr adeilad

 Amserau agor

Linell gymorth dros y ffôn sydd ar gael rhwng hanner dydd a 7yh, o ddydd Llun i ddydd Gwener.