Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Volunteering Matters, Prosiect Mind Matters - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc


Beth rydym ni'n ei wneud

Rydym yn cynnig 6 awr o hyfforddiant sylfaenol mewn Iechyd Meddwl a Lles i'r ieuentid rhwng 16 a 25 oed, gyda'r gobaith cynhyrchu rhwydwaith o "Hyrwyddwyr Iechyd Meddwl" a all, ar sail wirfoddol, cyflwyno hwn i’w cymunedau, trwy gweithdai â chymorth.
Bydd cyfranogwyr yn derbyn yr hfforddiant angenrheidiol, gan gynnwys sgiliau cyflwyno, gwybodaeth iechyd meddwl gan gynnwys gorbryder, iselder, anhwylderau bwyta, a sesiynau ymwybyddiaeth diogelu ac awtistiaeth. Rhoddir cyfleoedd i gwblhau cymorth cyntaf a hyfforddiant arall.
Gall cyfranogwyr ein helpu datblygu'r prosiect dan arweiniad Ieuenctid, trwy adeiladu gweithdy, cymryd rhan mewn panel ieuenctid a mynychu digwyddiadau cymdeithasol.
Mae'r ddarpariaeth hon yn effeithiol wrth drosglwyddo negeseuon pwysig i’r ieuenctid ac rydym wedi bod yn llwyddiannus yn defnyddio'r model hwn mewn llawer o ysgolion a cholegau a gwasanaethau Ieuenctid.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Mae pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed yn gallu mynychu'r sesiynau hyfforddiant. Os byddant yn penderfynu mynd ymlaen i wirfoddoli, byddant yn cyflwyno'r prosiect i fuddiolwyr 14-25 oed.
Rydym yn hapus ystyried mentoriaid cyfoedion gwirfoddol hŷn, i gynorthwyo’r sesiynau, a gwirfoddolwyr dros 16 oed i gynorthwyo gyda’r gwaith gweinyddol ar y prosiect.
Rydym yn buddsoddi ein hamser i helpu pawb i gyrraedd eu potensial, a gallwn addasu ein hyfforddiant i anghenion y cyfranogwyr - mae gennym brosiectau ar gyfer pobl ag anableddau dysgu ac yn eu tro, mae pobl ag anableddau dysgu / awtistiaeth yn cynnal sesiynau ar gyfer eu cyfoedion, er engraifft, ein grŵp celf.
Rydym yn gallu cyflwyno rhai o'n prosiectau drwy'r Gymraeg ac rydym yn gweithio ar wella hyn. Gall ysgolion, colegau a sefydliadau ieuenctid eraill elwa o'n sesiynau gweithdy.
Cysylltwch â ni os ydych yn sefydliad sy'n gweithio gydag ieuenctid a fyddai'n elwa o sesiynau ymwybyddiaeth iechyd meddwl a lles

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Does dim rhaid - mae pawb yn gallu defnyddio heb atgyfeiriad

Manylion am wasanaeth gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau Yes Mae ein gweithwyr ieuenctid profiadol a chymwys, yn gallu darparu gwasanaethau i bobl ifanc ag anableddau, ar yr amod eu bod yn 16 oed + ar gyfer gwirfoddolwyr, 14 oed + ar gyfer buddiolwyr y prosiectau. Nid ydym ar hyn o bryd yn cefnogi / cynnig gwasanaethau i unrhyw un o dan 14 oed.
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes Cyfeiriad

 Gallwch chi anfon post yma:

Suite 1
Portland Buildings
Pontypool
NP4 6JS

 Gallwch ymweld â ni yma:

Suite 1
Portland Buildings
Pontypool
NP4 6JSCyfryngau cymdeithasol

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Mynediad drwy gyfrwng rampiau/mynediad gwastad

 Amserau agor

Dydd Llun - Dydd Gwener 9.30y.b. tan 3.00y.p.
Ffoniwch cyn i chi deithio/galw mewn, os gwelwch yn dda, er mywn sicrhau bod rhywun ar gael i'ch gweld. Diolch