Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Seren Wib - Gwarchodwr plant

Mae'r adnodd hwn wedi'i rheoleiddio. (Mwy am Wasanaethau Rheoleiddiedig)

CSSIW Logo

   Mae'r darparwr wedi'i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) neu yn cyfatebol.

   Cafodd y darparwr arolygiad ar: 21/12/2018.

   Gofalwr Plant yw'r darparwr yma yn  Pontyclun.

  Mae gan yr darparwr yma lleoedd gwag wythnosol i blant o oedran 0 misoedd a 12 blynyddoedd.

  Mae'r darparwr hwn wedi'i gofrestru ar gyfer 9 o leoedd ac mae ganddo staff ar gyfer 9 lle.


Beth rydym ni'n ei wneud

Rwy'n Gwarchodwr Plant sy'n darparu amgylchedd diogel, ysgogol a hwylus i blant yn fy ngofal.
Rwy'n ddarparwr gofal plant sy'n gweithredu o fy nghartref.
Mae gen i brofiad o weithio mewn Ysgolion Cynradd Cymraeg fel athrawes; gyda dros 10 mlynedd o brofiad o addysgu plat o bob oedran.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Plant rhwng 0 - 12.


  Ein oriau agor ac argaeledd

Rydym ar gael: tymor ysgol yn unig.

Rydym are gael yn ystod y tymhorau ysgol canlynol:

  • Tymor y gwanwyn
  • Tymor yr hydref
  • Tymor yr haf

Gallwn darparu gofal cofleidiol.

Dydd Llun 07:30 - 17:00
Dydd Mawrth 07:30 - 18:00
Dydd Mercher 07:30 - 17:30
Dydd Iau 07:30 - 18:00
Dydd Gwener 07:30 - 17:00

Tu allan i oriau agor arferol gallwn cynnig gofal: Boreau cynnar

  Ein costau

Cysylltwch a ni am fanylion costau

  Am ein gwasanaeth

Yn ein lleoliad rydym yn siarad Dwyieithog.

Mae gan y darparwr fynediad i gefnogaeth a chyngor am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Mae gan y darparwr wybodaeth weithiol o Ddeddf ADY a dulliau Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion
Man tu allan
A wnewch ddefnyddio cewynnau go iawn ar gyfer plant yn eich gofal?
Ydy eich lleoliad yn rhydd o anifeiliaid anwes?
Yn paratoi gwasanaethau 'Dechrau'n Deg'?
No
Yn cynnig y Cyfnod Sylfaen Meithrin (addysg ar gyfer plant tair i bedair oed) Yes
Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o Gynllun Gofal Plant
Mae'r gwasanaeth hwn yn derbyn talebau gofal plant
Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Gofal Plant Di-dreth
Yn paratoi gofal ar frys/dros gyfnod byr? Yes
Yn gallu gofalu am blant ble nid Saesneg na Chymraeg yw eu prif iaith
No

Rydym yn gollwng/codi o'r ysgolion hyn:

  • Llanhari Primary
  • Ysgol Llanhari
  • Please contact for details.Dulliau cysylltu

 Hygyrchedd yr adeilad

  • Toiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch