Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Adeiladu Teuluoedd Cryf - Teuluoedd yn Gyntaf Sir Fynwy - Gwasanaethau cymorth i deuluoedd


Beth rydym ni'n ei wneudMae rhaglen Adeiladu Teuluoedd Cryf yn anelu i wneud gwahaniaeth i deuluoedd drwy eu cefnogi a'u grymuso i ddod yn fwy hyderus, annibynnol a gwydn, a gwella cyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc, gan arwain at newid cynaliadwy ar gyfer teuluoedd sy'n byw yn Sir Fynwy.
Mae'r rhaglen Adeiladu Teuluoedd Cryf yn rhan o Teuluoedd yn Gyntaf ac yn cynnwys llenwi asesiad - caiff Gweithiwr Cefnogaeth Teulu ei ddyrannu i'r teulu a bydd yn cwblhau'r asesiad yma gyda'r teulu fel y medrant gael cefnogaeth i'w plentyn a/neu deulu. Caiff yr ymyriad ei deilwra i ddiwallu anghenion y teulu ac mae'n parhau am 12 wythnos. Mae hefyd yn canolbwyntio ar ddarparu ymyriad therapiwtig (h.y. gwaith uniongyrchol) yn seiliedig ar yr anghenion a ddynodwyd gan y teulu.

Pwy ydym ni'n eu cefnogi

Unrhyw deulu sy'n byw o fewn bwrdeistref Sir Fynwy.

Oes tâl yn cael ei godi am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Nac oes

All unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth hwn?

Gall unrhyw un ddefnyddio'r gwasanaeth a gallant eu hatgyfeirio eu hunain.

Manylion am wasanaeth gwasanaethau cymorth i deuluoedd

Iaith: Dwyieithog

  • Yn gallu cefnogi plant ag anableddau No
  • Ydy gweithwyr wedi derbyn ymchwiliad DBS? Yes

 Hygyrchedd yr adeilad