Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 19 o 19 gwasanaeth

Bees Knees Day Nursery - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Busnes teuluol yw Bees Knees sy'n ymroi i roi'r gorau i'ch plentyn mewn gofal ac addysg cyn-ysgol. Rydym yn darparu amgylchedd cyfeillgar, cariadus, diogel a glân y bydd eich plentyn yn ei weld yn ysgogol ac yn heriol. Lleoliad lle mae hwyl a mwynhad yn dod law yn llaw â darganfod a dysgu, gan...

Castle Day Nursery Rhuddlan - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae meithrinfeydd dydd yn cynnig gofal i blant hyd at ddeuddeg oed. Maent ar agor drwy gydol y flwyddyn, ac yn codi ffi am y gofal plant a gynigir. Ar gau Gwyliau banc a Nadolig.

Clwb Hwyl Tŷ Traeth - Gofal cofleidiol a Clwb tu allan i'r Ysgol - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Meithrinfa Ddydd Ddwyieithog, Clwb tu allan o'r Ysgol a Chlwb Gwyliau sy'n darparu gofal o safon i blant 2 a hanner i 11 oed, gyda staff gofalgar a chymwys i hyrwyddo datblygiad plant. Digon o weithgareddau dan do ac awyr agored gyda'r holl brydau wedi'u paratoi'n ffres ar y safle.

Clwb Penmorfa - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn rhedeg gofal dydd llawn ar gyfer disgyblion rhwng 2 ac 11 oed. Rydym yn cynnig sesiynau amrywiol rhwng 8am a 6pm.

Corwen Day Nursery - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Meithrinfa Ddydd Corwen yn cynnig gofal i bob plentyn o oed 6 wythnos i 12 mlynedd. Rydym yn cynnig cyfoeth o weithgareddau, pob un wedi'i gynllunio ar gyfer anghenion penodol datblygiad eich plentyn. Ein nod yw darparu safonau uchaf ym mhob agwedd y ddarpariaeth, gan greu awyrgylch hapus,...

Cylch Chwarae Bumble Bees - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Rydym yn darparu gofal plant i blant rhwng 2 i 4 oed. Rydym wedi ein cofrestru i ddarparu gofal ar gyfer plant Dechrau'n Deg, Addysg Gynnar a phlant sy'n gymwys i'r Cynnig Gofal Plant 30 awr. Mae pob aelod o staff yn gwbl gymwys a rhai ohonynt ag 20 mlynedd o brofiad o ofalu am blant.

Cylch meithrin Cynwyd - Grwp Chwarae, Gwasanaeth Gofal Plant a Clwb Gwyliau - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gofal plant o 8yb - 6yh, gan gynnwys prydau, mewn sefydliad Cymraeg. Trosglwyddo i ac o Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd

Gofal Plant Crist y Gair - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Gofal Plant Crist y Gair wedi'i leoli yn Ysgol Gatholig Crist y Gair yn Y Rhyl. Yn darparu gofal plant o safon i blant 2 i 12 oed. Fe’n sefydlwyd ym mis Medi 2019 ac rydym yn ymfalchïo mewn hyrwyddo gwerthoedd teuluol ac yn ceisio sicrhau ein bod yn hyrwyddo cymuned amrywiol a chyfoethog o...

Hannah's House Day Nursery - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Ym Meithrinfa Ddydd Hannah's House, rydym yn darparu gofal dydd llawn i blant 3 mis oed hyd at 12 oed. Rydym ar agor rhwng 07:00 - 18:00 Llun - Gwener. Rydym yn cynnig sesiynau hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ogystal â chlwb brecwast, clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau. Rydym yn darparu...

Meithrinfa Ddyddiol Miri Meithrin (Pwllglas) - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Miri Meithrin yn Feithrinfa Gymraeg yn cynnig gwasanaeth dwyieithog i blant rhwng 3 mis a 5 oed. Mae'r lleoliad yn agos i fferm sydd yn galluogi'r plant gael profiad o fywyd cefn gwlad. Byddwn yn paratoi prydiau maethlon yn cynnwys darpariaeth ar gyfer unrhyw ddeiet arbennig. Bydd y...

Meithrinfa Ty Traeth - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn feithrinfa ddydd breifat sy'n darparu gofal dydd llawn i fabanod a phlant rhwng genedigaeth ac 11 oed. Rydym yn darparu gofal ac addysg ragorol trwy gyfryngau Cymraeg a Saesneg o dan ofal staff dwy-ieithog broffesiynol mewn amgylchedd cynnes, ysgogol a hapus. Mae gennym dros 15 mlynedd...

Miri Meithrin (Llysfasi) - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Miri Meithrin yn Feithrinfa Gymraeg yn cynnig gwasanaeth dwyieithog i blant rhwng 3 mis a 4 oed yn cynwys clwb ar ol ysgol a clwb gwyliau. Mae'r lleoliad yn agos i fferm sydd yn galluogi'r plant gael profiad o fywyd cefn gwlad. Byddwn yn paratoi prydiau maethlon yn cynnwys darpariaeth ar...

Puddleducks All Day Care, Ysgol Trefnant - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Wedi cofrestru i gymryd plant o ddwy oed hyd at ddeuddeg oed. Ar agor o 7.45am tan 5.30pm ac yn cynnig amrywiaeth o sesiynau gan gynnwys pob math o ofal dydd neu sesiynau bore neu brynhawn. Rydym yn agor 50 wythnos o ' r flwyddyn dim ond yn cau am bythefnos adeg y Nadolig. Rydym yn cynnig clwb...

Scallywags Day Nursery - Denbigh - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Meithrinfa dydd Scallywags wedi ei lleoli mewn ardal gwledig ar fferm yn agos i dref brysur. Mae ein ddarpariaeth yn cynnwys sicrhau bod y plant yn ein gofal yn ddiogel ac ein bod ni fel staff yn y feithrinfa yn sicrhau bod y plant gyda`r gallu i wneud dewisisadau drost ei hunain ac ein bod...

Summerhouse Out of School Club Ltd - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn y Summerhouse, rydym yn edrych ar ôl plant sydd yn yr ysgol a hefyd yn ystod y gwyliau ysgol. Mae gennym ni grŵp 'Blynyddoedd Cynnar' gyda phlant 2 mlwydd oed a 3 mlwydd oed lle rydym ni yn gwneud llawer o weithgareddau llawn hwyl wrth i ni 'Dysgu Trwy Chwarae'. Mae gennym ni bwnc gwahanol...

Tiny Tots Day Nursery and Big Bens Out of School Club - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Tiny Tots is a pre-school nursery with an after school facility caring for children from Birth and up to 12 years of age. Tiny Tots provides Early Entitlement funded sessions during the Spring and Summer Terms Tiny Tots is a Flying Start setting providing 2.5 hours per day to all 2 year old from ...

The Mill Child Care Centre Ltd - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cynigwn ofal dydd gwych i bob plentyn 0-3 oed - rydym yn feithrinfa gofal dydd preifat sydd wedi bod yn rhedeg ers 1995. Rydem wedi cofrestru i ofalu am 118 o blant drwy'r feithrinfa, gyda'n staff i gyd gyda chymhwyster gofal plant lefel 2,3 a 5. Cynigwn wasanaeth dwyieithog (Cymraeg a Saesneg)

Ysgol Bryn Hedydd - Cool Cats Out of School Fun Club - Meithrinfa Dydd (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae clwb ' Cool Cats ' wedi'i leoli ar dir Ysgol Bryn Hedydd. Sefydlwyd y clwb yn wreiddiol yn 1998 i ddarparu gofal plant fforddiadwy o ansawdd da. Mae'r clwb wedi'i gofrestru gyda'r AGC ar gyfer hyd at 60 o blant. Mae ein clwb yn cael ei arolygu'n rheolaidd i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â...