Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 23 o 23 gwasanaeth

Aga's Childminding Service - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Rwy'n warchodwr plant cofrestredig. Dwi wedi cofrestru i ofalu am 3 phlentyn oed dan 5, 3 plentyn dros 5 a 4 plentyn oed 8-12. Rwy'n darparu byrbrydau a phrydau iachus, cytbwys a maethlon i blant yn fy ngofal. Fy nod yw i blant fwynhau amgylchedd cariadus, ysgogol a chartrefol lle cânt eu trin...

Anita a Stephen Lees COVID-19 Cymorth Cymunedol - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

*** COVID-19 Cymorth Cymunedol *** Rydym yn ŵr a gwraig sy'n warchodwyr plant, yr ydym yn hunangyflogedig ac yn gweithio o'n cartref ein hunain. Yn gofalu am blant o ychydig fisoedd oed i fyny, ar gyfer rhan neu'r dydd yn gyfan. Mae Anita â phrofiad o fod yn warchodwraig plant ers 29 mlynedd....

Auntie Ali's childminding - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae gofalwyr plant yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain. Fe fyddan nhw’n gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan. Cytunir ar y taliadau am ofalu am blant rhwng y rhiant a’r gofalwr, ac fe fyddan nhw’n amrywio’n dibynnu ar...

Auntie Kate's Childminders - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gwarchod plant a darparwr y cyllid gofal plant 30 awr

Bernybees - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

I look after children from 0- 11 years in my own home. I do school runs to and from ysgol y llys prestatyn.

Broncoed childminding - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Wedi rhedeg lleoliad gofal plant llwyddiannus am dros 17 oed. Rwy'n cynnig amgylchedd diogel i'r plant, pe bai pob rhagofal yn cael ei weithredu i ddiogelu rhag Covid-19. Yn ystod y pandemig, rydym wedi aros ar agor drwyddi draw i sicrhau ein bod yma mewn cyfnod mor ansicr, ein bod yma ar gyfer...

Eleri Hughes - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rwy'n warchodwr plant ac yn gweithio o fy nghartref fy hun. Rwy'n gofalu am blant o ychydig fisoedd oed i fyny, am ran neu'r diwrnod cyfan. Mae'r rhiant a'r gwarchodwr plant yn cytuno i godi tâl am warchod plant. Croesewir ymweliadau cyn cofrestru.

Faye Salisbury - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

I have been a registered childminder for 11 years. I provide a service that allows children to learn and develop in a safe and secure environment. I encourage and promote a wide range of activities and experiences which are age appropriate.

Georgina Damrell - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Fel gwarchodwr plant cofrestredig rwy'n creu amgylchedd hwyliog a llawn gwybodaeth i gynorthwyo dysgu unigol. Fy nod yw rhoi ystod lawn o weithgareddau ac antur i bob plentyn sydd yn fy ngofal. Rwy'n credu'n wirioneddol y dylai pob plentyn gael pob cyfle posibl i archwilio, mwynhau a deall yr...

Helen Croughan - Prestatyn - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae gofalwyr plant yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain. Fe fyddan nhw’n gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan. Cytunir ar y taliadau am ofalu am blant rhwng y rhiant a’r gofalwr, ac fe fyddan nhw’n amrywio’n dibynnu ar...

Julie Gratton - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae gofalwyr plant yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain. Fe fyddan nhw’n gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan. Cytunir ar y taliadau am ofalu am blant rhwng y rhiant a’r gofalwr, ac fe fyddan nhw’n amrywio’n dibynnu ar...

Kaley Wood - Gwarchodwr Plant Cofrestredig - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rwy'n warchodwr plant cofrestredig yn Dinbych. Rwy'n siarad Cymraeg yn rhugl. Rwy'n ystyried fy hun yn weithgar, drefnus, yn ddibynadwy ac yn berson hawdd mynd ato.

Karen Hanna - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae gofalwyr plant yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain. Fe fyddan nhw’n gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan. Cytunir ar y taliadau am ofalu am blant rhwng y rhiant a’r gofalwr, ac fe fyddan nhw’n amrywio’n dibynnu ar...

Kate Wright - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwasaneath Gofal Plant cartrefol. 15 mlynedd o brofiad dramor ac yn y DU. Sefydliad yn yr ardal wledig gyda digon o gyfleoedd i chwarae yn yr awyr agored. Yn siarad Cymraeg a Saesneg. Prydau bwyd cartref. Nôl a danfon o ysgolion lleol.

Lisa Evans - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rwyf yn ofalwraig plant sy'n hunangyflogedig, ac yn gweithio o fy nghartref fy hun sydd yn y wlad. Byddaf yn gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan. Cytunir ar y taliadau am ofalu am blant rhwng y fi a’r rhiant, ac fe fyddan nhw’n amrywio’n...

Little Monkeys - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofalaf am blant rhwng 0-8 oed mewn awyrgylch cartrefol.

Lynne Rawlins - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Rwy'n warchodwr plant hunangyflogedig, rwy'n gweithio o fy nghartref fy hun sydd ag amrywiaeth eang o deganau / gweithgareddau y mae'r plant yn eu mwynhau, gyda gardd o faint da. Rydyn ni hefyd yn rhentu fferm lle rydyn ni'n treulio llawer iawn o amser yn cerdded trwy'r coed / yn bwydo ein ieir...

Michelle MacDonald - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae gofalwyr plant yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain. Fe fyddan nhw’n gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan. Cytunir ar y taliadau am ofalu am blant rhwng y rhiant a’r gofalwr, ac fe fyddan nhw’n amrywio’n dibynnu ar...

Mrs Joanna Roberts - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Fel gwarchodwr plant cofrestredig yn y cartref, fy nod yw darparu gwasanaeth sy'n caniatáu i blant ddysgu a datblygu mewn amgylchedd saff a diogel. Bydd chwarae yn rhan bwysig o ddysgu a datblygiad eich plentyn, a fydd yn cael ei annog a'i hyrwyddo drwy ystod eang o weithgareddau a phrofiadau...

SUNBEAMS - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Gofalydd Plant cofrestredig, wedi cofrestru i ofalu am 8 plentyn i fyny i 12 oed

Val Taylor - Gwarchodwr plant (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae gofalwyr plant yn hunangyflogedig, ac yn gweithio yn eu cartrefi eu hunain. Fe fyddan nhw’n gofalu am blant sydd ond ychydig fisoedd oed i fyny, am ran o’r dydd neu’r diwrnod cyfan. Cytunir ar y taliadau am ofalu am blant rhwng y rhiant a’r gofalwr, ac fe fyddan nhw’n amrywio’n dibynnu ar...